Nota informativa / informative note

08 septembre 2013
FRA

Le 8 septembre j??étais en train faire une course a la face Nord de l??Aiguille de Midi, l??éperon Frendo, course que j??avais fait déjà antérieurement très léger. On était dans un bon horaire pour sortir largement avant le mauvais temps et avec l??équipement d??escalade (glace: broches, crampons techniques sur les baskets, 2 piolets chacun... et de rocher: jeu de friends et coinceurs, degaines, corde de 60m...) nécessaire. J??ai été peu prévoyant à penser qu??il y aurait des températures plus chaudes et à ne pas prendre plus de vestes. Dans le dernier ressaut rocheux on a perdu beaucoup du temps en prenant un mauvais itinéraire et en revenant au bon. ?? 50 mètres du sommet de l??Aiguille de Midi, mon acompagnant a eu un petit problème et en voyant que la météo se dégénérait très vite et que continuer ça pouvait mettre en danger mon accompagnant, on a décidé d??appeler le PGHM. C??est eux qui nous ont sorti jusqu??au sommet de l??Aiguille, sans plus de soucis qu??un peu de froid. Je veux profiter l??occasion pour remercier le travail toujours très professionnel et efficace des secouristes en montagne.

C??est une alerte, que la montagne est dure et même si on est méticuleux elle est dangereuse, et qu'il faut être humble face a elle car nos fautes, surtout quand on est léger, se payent chères. On doit donc accepter et être conscient des risques que l??on veut prendre individuellement et avec les personnes qu??on accompagne, en fonction de nos capacités personnelles physiques, techniques ainsi que de notre expérience.


Kilian.


CAT

El passat 8 de setembre estava realitzant un itinerari de muntanya a la cara Nord de l??Aiguille du Midi (França), el conegut com a esperó Frendo. Aquest és un itinerari que ja havia realitzat anteriorment anant lleuger de material. Anàvem segons l??horari previst, per així tenir temps de sortir abans de que arribés el mal temps, anant equipats amb el material d??escalada necessari (tant per roca com per gel: cargols de gel, piolets tecnics,crampons adaptats a les bambes, joc de friends i empotradors... ). Segurament vaig ser poc previsor al pensar que hi hauria temperatures més càlides i no agafant suficients jaquetes. En l??últim tram de desnivell vam perdre molt temps al prendre un itinerari equivocat i tornant de nou al correcte. A 50 metres del cim de l??Aiguille du Midi, el meu acompanyant ha tingut un petit problema i veient que la meteorologia empitjorava ràpidament, i que continuar podia posar en risc al meu acompanyant, vam decidir de trucar al PGHM (grup de rescat d??alta muntanya). Ells ens van treure fins al cim de l??Aiguille, sense més entrebancs que una mica de fred. Vull aprofitar l??ocasió per agrair el treball sempre tant professional i eficaç que realitzen els cossos de salvament en muntanya.

Aquesta és una alerta de que la muntanya és dura, i que malgrat ser meticulosos és perillosa. Cal ser humil en front a ella ja que els nostres errors, sobretot quan es va lleuger, es poden pagar cars. Hem d??acceptar i ser conscients dels riscos que volem prendre tant individualment com el de les persones que ens acompanyen, en funció de les nostres capacitats físiques, tècniques i també de la nostra experiència.

Kilian


ESP

El pasado 8 de septiembre estaba haciendo un itinerario de montaña en la cara Norte de la Aiguille du Midi (Francia), el llamado espolón Frendo. Este era un itinerario que ya había realizado anteriormente yendo ligero de material. Íbamos según el horario previsto, para así tener tiempo de salir antes de que llegara el mal tiempo, e íbamos equipados con el material de escalada necesario (para hielo y roca: tornillos de hielo, piolets técnicos,, crampones adaptados a las zapatillas, juego de friends y empotradores...). Fui seguramente poco previsor al pensar que habría temperaturas más cálidas y no cogiendo suficientes chaquetas. En el último tramo de desnivel perdimos mucho tiempo tomando un itinerario equivocado y volviendo de nuevo al correcto. A 50 metros de la cima de la Aiguille du Midi, mi acompañante ha tenido un pequeño problema y viendo que la meteorología degeneraba rápidamente y que continuar podía poner en riesgo a mi acompañante, decidimos llamar al PGHM (cuerpo de rescate de alta montaña). Ellos nos sacaron hasta la cumbre de la Aiguille, sin más problemas que un poco de frío. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer el trabajo siempre tan profesional y eficaz que realizan los cuerpos de salvamento en montaña.

Esta es una alerta de que la montaña es dura, y que a pesar de ser meticulosos es peligrosa. Hay que ser humilde frente a ella pues nuestros fallos, sobretodo cuando se va ligero, se pueden pagar caros. Debemos aceptar y ser conscientes de los riesgos que queremos tomar individualmente y con las personas que nos acompañan, en función de nuestras capacidades físicas, técnicas y también de nuestra experiencia.

Kilian.


ENG

On September 8th, I was climbing a mountain path on the north face of the Aiguille du Midi (France), the so-called Frendo spur. This was a route that I had done before with only the minimum of material. We were going according to schedule, so as to have enough time to leave before the bad weather arrived, and we were equipped with the necessary climbing equipment (for ice and rock: ice crews, iceaxes, crampons for runningshoes, camalots, nuts...). I was probably not as farsighted as I could have been as I thought the temperatures would be higher and so we had not taken enough jackets. During the last stretch of the climb we took a wrong turn and lost time returning to the right path. At 50 meters from the summit of the Aiguille du Midi, my ropeteam has a small problem and seeing that the weather had worsened rapidly and that I might put my companion at risk, we decided to call the PGHM (high mountain rescue team). They took us both to the summit of the Aiguille, with no more serious problem than a bit of a chill. I would like to take this opportunity to thank the mountain rescue teams for their work, which is always so professional and efficient.


This is a warning that the mountain is a hard and dangerous place, even when precautions are taken. One must be humble in the mountains, because a high price can be paid for our failures, especially when travelling light. We must accept and be aware of the risks that we are prepared to take individually and with the people who accompany us, depending on our physical and technical skill and also our experience.

29 March 2013

#ff inspirations

Suivant