CFAH Tignes 9.0 - Blog | Kilian Jornet Burgada

Tignes 9.0

27 novembre 2011
In english down

Em llevo a les 7 del matí. a fora gela. surto del meu sac de dormir i miro per la finestra de la furgoneta. Poca neu, els canons en marxa. Vestir-se dins del sac per no agafar fred, posar-se les botes, posar les pells, tancar l'anorac i caminar cap al peu de pistes. No sé cuantes vegades he fet aquest recorregut. de davant de l'UCPA fins al peu de pistes a Tignes. Si no recordo malament, porto uns 9 anys venint els mesos d'octubre i novembre unes semanes a Tignes per obrir el contador de metros per l'esquí. Primer mur i somençar a treure la carbonilla de les vacances, retrovar-se amb tots els companys, aquí Españols i Francesos, que veuré durant tots els caps de semana fins al mes de maig. Els metros es van acumulant i les bones sensacions arriven. Ja ens imaginem tots, dintre d'un o dos mesos en plena competició!

Encara que la neu no ha fet massa acte de presencia encara l'estiu queda llunyà. Després de la última cursa, a finals d'octubra a Malasia, vaig penjar les bambes, deixar l'ordinador i el teléfon i vam marxar a fer muntanya durant 3 semanes. Temps per disfrutar de la muntanya amb amics i per mirar des de la prespectiva la temporada d'estiu i la que es presenta aquest hivern.

La temporada d'estiu vinent serà força diferent a les que he fet els últims 2 o 3 anys, Primer de tot perquè pasaré molt més temps als US, Per descobrir mes les seves muntanyes i la seva inmensitat. De curses, Intentaré córrer molt més per allà, Alguns ultres (els que toquin a les loteries) i preparar la Pikes Peak marathon. A Europa correré poc, segurament Zegama, per córrer a casa, i la Transvulcania. No estaré a Chamonix a finals d'Agost per l'UTMB, es una cursa que ja m'ha aportat tot el que podía i ara no serviría de res tornar-la a guanyar.
A part d'això, l'any que bé serà l'inici d'un progecte nou, personal, que es el que em treu la són i la motivació.

De cara a l'hivern, encara molt verd i amb falta de molts metres per començar a tenir bones sensacions, es presenta una temporada molt excitant. Amb els clàssics, William, Didier, Yannick, Manfred, Matteo, Damiano, Antanmatten...i amb els joves que pujent forts, i molt forts, Pinsi, Bosca i Antoniolli. I amb el retorn del Florent Troillet a la competició. Es preveu doncs, una Copa del Món molt excitant. Per el que fa a les curses per equips, Aquest any serà molt especial, córrer amb un amic es enorme, les emocions es multipliquen per 2, però córrer amb el teu millor amic es molt especial, es la comunió perfecte emocionalment parlant. Doncs, encara amb feina per atrapar el Marc Pinsach, posem el contador a 0 que aixó comença!

ENGLISH

I get up at 7 am. freezes out. out of my sleeping bag and look out the window of the van. Little snow cannons in place. Dressing up in the sack for not catch cold, get your boots, put the skins, the anorak and walking close to the slopes. Sometimes I do not know as soon as I made this journey. in front of the UCPA to the slopes in Tignes. If I remember correctly, I have about 9 years coming in October and November a few weeks in Tignes to open the counter m to the ski. First remove the wall and somençar carbonilla holidays, Retrovir with all partners, French and Spanish here, I'll see throughout the weekend until late May. The meters were accumulated and the good feelings arrival. I imagine we all, within a month or two in the middle of competition!

Although the snow has not made an appearance too but summer is far away. After the last race in Malaysia in late octubra I hang up the shoes, leave the computer and the telephone and we went to mountains for 3 weeks. Time to enjoy the mountains with friends and look from the perspective of the summer and presented this winter.

The next summer will be quite different to what I have done the last 2 or 3 years, first of all because the U.S. spends much more time, to discover more of its mountains and its inmensitat. In racing, try to run a lot more there, some extremists (who touched the lottery) and prepare the Pikes Peak marathon. In Europe not run so much, probably Zegama to run home, and Transvulcania. It'll no be in Chamonix in late August by the UTMB is a race that already has given me everything and now she could not help them re-gain.
Apart from this, the year will either be the start of a new progecte, personnel, that is what draws me and motivation.

Looking ahead to winter, but very green and lack of many feet to start with good feelings, presents a very exciting season. With the classic William Didier, Yannick, Manfred, Matteo, Damiano, Antanmatten ... and young people pujent strong and very strong, pins, and Bosca Antoniolli. And with the return of Florent Troillet the competition. It is expected therefore a very exciting World Cup. For what makes the racing team, this year is very special, running with a friend is great, emotions are multiplied by 2, but run with your best friend is very special, the perfect communion emotionally speaking. Well, still working to catch Marc Pinsach, say the counter starts at 0, let's GO!