La muntanya no es com els homes...

31 gener 2013
"La muntanya no es com els homes, la muntanya es sincera" Aquesta frase del Walter Bonatti s'apareix avui quan una cuasualitat temporal ha fet coincidir l'Operacó Puerto i el cas Bárcenas. Consequencies: molt de soroll però per una banda no han sortit els esportistes dopats i per l'altre, en els cassos de corrupció política, ningú dimiteix, demana disculpes...Tothom s'amaga fins que la tempesta haigui afluixat, perquè encara que siguin llargues el sol acava sortint i ningú s'enrecorda de la pluja d'ahir.

La muntanya no es així, encara que existeixi la trampa, el dopatge... No pensem que la muntanya es només el costat romàntic, sinó que des de les expedicions pesades, l'Oxígen, els antinflamatoris per el dolor, falsejar informacions...també hi és als cims, però el jutge no és una part implicada, no es un tribunal, una societat, una empresa, uns votants... El jutge es la muntanya, que hi era avans i hi serà després, i tant se li enrefot el que fem o deixem de fer. Es per això què es terriblement sincera. No admet cap error no admet disculpes, no interpreta. I tard o dora, a la muntanya, als fantasmes els fa desapareixer.

------

"la montaña no es como los hombres, la montaña es sincera" Esta frase de Walter Bonatti aparece hoy cuando una casualidad temporal ha hecho coincidir la operación Puerto y el caso Bárcenas. Consecuencias: mucho ruido pero por un lado no han salido los deportistas dopados y por el otro, en los casos de corrupción política, nadie dimite, nadie pide disculpas ... Todo el mundo se esconde hasta que la tormenta afloje, porque aunque las tormentas sean largas, el sol acaba saliendo y nadie se acuerda de la lluvia de ayer.

La montaña no es así, aunque también exista la trampa, el dopaje ... No podemos pensar que la montaña es sólo el lado romántico, sino que desde las expediciones pesadas, el Oxígeno, los antinflamatorios para el dolor, falsear informaciones ... también está en las cumbres, pero el juez no es una parte implicada, no es un tribunal, una sociedad, una empresa, unos votantes ... El juez es la montaña, que estaba antes y estará después, y tanto le da lo que hacemos o dejamos de hacer. Es por ello que se terriblemente sincera. No admite ningún error no admite disculpas, no interpreta. Y tarde o temprano, en la montaña, los fantasmas les hace desaparecer.


-----

"The mountain is not like men, the mountain is sincere" This Walter Bonatti phrase appears today when a temporal coincidence has matched the Operation Puerto and the case Barcenas. Consequences: noisy side but not out doped athletes and on the other, in cases of political corruption, nobody resigns, apologizes anyone ... Everyone hides until the storm loosen, because although storms are long, the sun is just coming out and nobody remembers the rain of yesterday.

The mountain does not, although there is cheating, doping ... We can not think that the mountain is only the romantic side, but also from the expeditions heavy, oxygen, take anti-inflammatory for pain, distort information ... is also on the peaks, but the judge is not a party involved, not a court, a partnership, a company, a voter ... The judge is the mountain that was before and will be after, and therefore gives what we do or fail to do. That is why we are terribly sincere. It supports not excuse any errors, not interpreted. And sooner or later, in the mountains, ghosts makes them disappear.
16 February 2013

Time to change time

Anterior
22 November 2012

25n - el món de la paraula

Següent